ġ

Ther Phil Ho Lee Group

HOME > MEMBERS

MEMBERS

구성원 구분 메뉴

  • PRESENT
  • ALUMNI

구성원 리스트

연구교수 (Research Professor)

구성원

김현석 Hyunseok Kim

hskim77@kangwon.ac.kr

구성원 리스트

박사후 연구원 (Postdoctoral fellow)

구성원

손정유 Jeong Yu Son

sonjungu@naver.com

구성원 리스트

박사과정 (Ph. D. candidate)

구성원

백용현 Yonghyeon Baek

bbck1109@naver.com

엄규식 KyuSik Um

kyusik55@naver.com

고기훈 Gi Hoon Ko

skschlrh20@naver.com

한기욱 Gi Uk Han

gksrldnr91@naver.com

한상훈 Sang Hoon Han

kkinh1360@naver.com

맹찬영 Chanyoung Maeng

mcy6126@naver.com

구성원 리스트

연구원 (Research assistant)

구성원

구성원 리스트

석사과정 (M. S. candidate)

구성원

김수희 Su Hui Kim

yd7495@naver.com

변민현 Min Hyeon Byeon

qusalsgus@naver.com

원진희 Jinhui Won

wjh0627@hanmail.net

윤용주 Yongjoo Yun

dbsdydwnekd@hanmail.net

이윤백 Yoon Baek Lee

dbsqor0309@naver.com

장하은 Haeun Jang

1994-silver@hanmail.net

정승진 Seung Jin Jung

wwwsx12345@naver.com

정은총 Eunchong Jeong

dmschd5606@naver.com

정일용 Ilyong Jung

qkqhzz1234@gmail.com

허남림 Namrim Heo

hnl9429@naver.com

김대겸 Dae Kyum Kim

kimdk0421@nate.com

박다희 Dahee Park

socjs49@gamil.com

서형진 Hyung Jin Seo

hjseo9@naver.com

이경섭 Kyungsup Lee

ievs0622@gmail.com

이승철 Seung Cheol Lee

77mnn@hanmail.net

이정윤 Jeong Yun Lee

wjddbs0219@naver.com

장세진 Se Jin Jang

tpwls3754@naver.com

함주희 Juhee Hahm

gka7035@naver.com

허주영 Juyoung Heo

jy91006@naver.com

김진영 Jinyoung Kim

zheuling28@naver.com

정한얼 Haneal Jeong

hanurse@naver.com

구성원 리스트

학부과정 (Undergraduate students)

구성원

문민식 Min Sig Mun

bbcisgj2002@naver.com

장성빈 Seung Bin Jang

jsb4166@naver.com

정기운 Kiun Cheong

kiun9494@naver.com

강지은 Ji Eun Kang

6868x_88@naver.com

양희진 Hee Jin Yang

xxhijinxx@naver.com

최혜진 Hae Jin Choi

dnflwlq3251@naver.com

송예빈 Yebin Song

yebinsong1@naver.com

송인애 Inae Song

thddlsdo1218@naver.com

황제현 Je Hyeon Hwang

shememories@naver.com

구성원 리스트

체험학생 (Intern)

구성원

구성원 리스트

사무 (staff)

구성원

박경희 Kyoung Hee Park

pkh69@kangwon.ac.kr